- Privacy

De AVG is de nieuwe wet van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft diegene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.Dit privacy regelement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

 

 

 

In mijn pedicure praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u zo goed mogelijk van dienst te zijn tijdens uw behandeling. Ook kunt u bijvoorbeeld uw emailadres achterlaten voor het toesturen van facturen of nieuwsbrieven.

 • Plichten van Dorien's Voetenzaak
 • Dorien's Voetenzaak is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. 
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden, dit kan via een folder of via de website.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegd toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
 • Voor medische gegevens is de bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).

Uw rechten als betrokkene:

 • U heeft de volgende rechten:
 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u bewerkt worden.
 • het recht op inzage en afschrift van deze gegevens (voor zover de orivacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht om (gedeeltelijke ) vernietiging of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.Hieraan kan worden tegemoet gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerleijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dit nodig mocht zijn.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen regen de verwerking van uw gegevens te verzetten.                                         
 • Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling kenbaar maken aan Dorien's Voetenzaak. 

medewerkers van Dorien's Voetenzaak hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt beijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners zoala huisartsen of podotherapeuten.